การจำแนกประเภทความเป็นอันตราย

โปรแกรมจำแนกวัตถุอันตรายภาคอุตสาหกรรมตามระบบ GHS
- สำหรับบุคคลทั่วไป
   - สำหรับเจ้าหน้าที่
       
หมายเหตุ: การค้นหาวัตถุอันตรายที่มีทั้งหมด 500 รายการ และยังมีสารผสม 10 รายการ